VẠ TUYỆT THÔNG

HỎI:

Thưa cha con nghe nói về vạ tuyệt thông, vậy vạ tuyệt thông là vạ gì?

TRẢ LỜI:

Vạ tuyệt thông (hay dứt phép thông công) là một hình phạt của Giáo hội Công giáo dành cho các tín hữu cố tình phạm vào những luật cấm nghiêm trọng. Khi một người bị tuyên án vạ tuyệt thông thì bị tách rời ra khỏi sự hiệp thông với những tín hữu khác trong Giáo hội, về hình thức là bị khai trừ khỏi Giáo hội.

Theo Giáo luật có hai hình thức vạ tuyệt thông:

Vạ Tuyệt thông tiền kết và Vạ Tuyệt thông hậu kết.

I. Vạ tuyệt thông tiền kết: được ấn định cho một số tội. Ngay sau khi phạm, đương sự lập tức bị vạ (ipso facto), không cần Giáo hội phải ra công bố. Theo Bộ Giáo luật hiện hành, hiện nay chỉ còn bảy loại vi phạm bị chế tài Vạ tiền kết. Các vạ đó là:

     1. Người bỏ đạo, rối đạo hay ly khai khỏi Giáo hội, sẽ bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết (Can.1364§1).

     2. Ai ném bỏ Mình Máu Thánh Chúa, lấy hoặc giữ với mục đích phạm thánh, bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tòa thánh (Can. 1367).

     3. Người nào hành hung Đức Giáo hoàng sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tòa thánh (Can.1370§1).

     4. Người phá thai trực tiếp (Can.1398), hay người đồng lõa: như chỉ chỗ, giúp phương tiện và việc phá thai có kết quả (can.1329§2), sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết.

     5. Linh mục giải tội cho người đồng phạm chiếu theo khoản 977, sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tòa thánh (can.1378§1).

     6. Linh mục giải tội nào vi phạm trực tiếp ấn bí tích giải tội, bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tòa thánh (can.1388§1).

Giám mục nào không có ủy nhiệm thư Giáo hoàng mà phong chức Giám mục cho người khác, cũng như người nào được thụ phong do Giám mục ấy sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tòa thánh (can.1382).

Trong bảy qui định vạ trên đây, có năm loại vạ tuyệt thông chỉ được giải do Tòa thánh, đó là các vạ thuộc trường hợp số: 2, 3, 5, 6 và 7, còn lại hai vạ thuộc trường hợp: 1 và 4 có thể được giải do Giám mục giáo phận hay những linh mục được ủy thác.

II. Vạ tuyệt thông hậu kết: Sau khi phạm một số tội bị cấm, đương sự chưa lập tức bị vạ. Đương sự chỉ bị vạ sau khi Giáo hội ra công bố hay phán quyết.

Linh mục Antôn Hà Văn Minh.

_____________
0