Quý Cha phục vụ

Cha Sở:

Cha Antôn Hà Văn Minh

Email: antonminh@hotmail.com

Nhận xứ ngày 16 tháng 9 năm 2017

 

Quý Cha Phó:

Cha Giuse Nguyễn Phong Sương

Email: lmphongsuong@gmail.com

Nhận xứ ngày 01 tháng 9 năm 2014

 

Cha Phêrô Trần Văn Ngữ

Email: vanngu1982@yahoo.com

Nhận xứ ngày 05 tháng 1 năm 2015

 

Cha Titô Trần Nguyên Lãm

Email: titotnlam@yahoo.com

Nhận xứ ngày 26 tháng 9 năm 2017